06/11/2021

Schrap deze termen uit je vastgoedwoordenboek

3-6-9 contract
Het is een term die in verhuur blijft opduiken, hoewel ze nochtans totaal verkeerd is. 
In woninghuur bestaan er vier mogelijkheden qua duurtijd van een contract. De twee minst gebruikte zijn de levenslange huur en de huur voor meer dan negen jaar (notarieel vast te leggen).

Daardoor schieten de meest frequente over : huur voor de standaardduur van negen jaar of huur van korte duur. Een huurcontract van korte duur mag daarbij de termijn van drie jaar niet overschrijden. Gebeurt dat wel, dan wordt het contract automatisch omgezet naar een negenjarig.

Concreet : het is dus 3 of 9. Het begrip 3-6-9 gaat de mist in, omdat het cijfer "6" totaal irrelevant is. 

Registratierechten
De term wordt nog vaak gebruikt maar bestaat in Vlaanderen eigenlijk sinds 1 januari 2015 niet meer. Wat we kennen als 'registratierechten' wordt in de Vlaamse Codex Fiscaliteit omschreven als 'het Vlaams verkooprecht'. Als koper betaal je dus 6% 'verkooprechten' voor de gezinswoning (binnenkort 3%) en niet '6% registratierechten'.

Huishoudelijk reglement 
Met de Wet van 18 juni 2018 werd het huishoudelijk reglement in een appartementsgebouw opgewaardeerd. Dat werd verbonden aan een nieuwe naam : het 'Reglement van Interne Orde' , ondertussen algemeen bekend via de afkorting RIO. 

De wet van 18 juni 2018 bepaalde niet enkel dat het RIO verplicht wordt, maar ook dat drie onderdelen overgeheveld werden van het reglement van mede-eigendom naar het RIO. Het gaat om de regels betreffende de Algemene Vergadering (AV), alsook om die betreffende de syndicus en die betreffende de jaarlijkse vijftiendaagse periode voor de gewone AV. 

Mandaat
De termen opdracht en mandaat worden in de praktijk vaak door elkaar gebruikt. Niettegenstaande dekken beide begrippen juridisch een verschillende lading. De term opdracht heeft betrekking op een overeenkomst van aanneming of verhuring van diensten, terwijl de term mandaat op een overeenkomst van lastgeving slaat.

Bij een opdracht verbindt de vastgoedmakelaar zich ertoe om alle middelen in te zetten om de verkoop te realiseren.

Een mandaat daarentegen gaat verder dan een opdracht. Het is een lastgeving waarbij de lastgever (verkoper) de lasthebber (vastgoedmakelaar) belast met het verrichten van een rechtshandeling in naam en voor rekening van de verkoper. Gebruikt dus nooit 'mandaat' wanneer je het over een 'opdracht' hebt. 

Bron : www.cib.be